ภาพกิจกรรมบันทึกข้อตกลงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตประจำปีงบประมาณ 2564

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2561-2564) ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขอหน่วยงานภาครัฐ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1.ถ่ายทอด ชี้แจง สื่อสารรายละเอียดตามความในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และมอบป้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน เพื่อนำไปรณรงค์ สื่อสาร สร้างความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวกับบุคลากร และนำไปปิดประกาศ ณ ส่วนราชการ นั้น ๆ
2. กล่าวคำปฏิญาณตนการต่อต้านการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3. การลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต
และการต่อต้านการทุจริต ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม “ภาพกิจกรรมบันทึกข้อตกลงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตประจำปีงบประมาณ 2564”