หัวข้อข่าว

วันราชภัฎ

ภูพานเกมส์

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy

กีฬาประเพณีจตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 20 “นนทรีอินทนิลเกมส์”

ประชุมสัมมนา “ค่านิยมเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่องค์กร”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขอน้อมรับความปรารถนาดี ด้วยคำอวยพร

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ

ส่งมอบบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตฯ

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ)