ประชุมสัมมนา “ค่านิยมเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่องค์กร”

เผยเเพร่เมื่อ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง ค่านิยมเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่องค์กร “No Gift Policy” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น ๓ อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมสัมมนา “ค่านิยมเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่องค์กร””

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ)

เผยเเพร่เมื่อ

เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เสริมสร้างค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงกำหนดนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดังนี้

๑. ผู้บริหาร ข้าราชการ คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๒. ผู้บริหาร ข้าราชการ คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด แก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๓. ผู้บริหาร ข้าราชการ คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย

๔. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการใช้สิ่งของ

ภาพกิจกรรมบันทึกข้อตกลงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตประจำปีงบประมาณ 2565

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขอหน่วยงานภาครัฐ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1.ถ่ายทอด ชี้แจง สื่อสารรายละเอียดตามความในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน และมอบป้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน เพื่อนำไปรณรงค์ สื่อสาร สร้างความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวกับบุคลากร และนำไปปิดประกาศ ณ ส่วนราชการ นั้น ๆ
ส่งมอบบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตฯ

2. กล่าวคำปฏิญาณตนการต่อต้านการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3. การลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต
และการต่อต้านการทุจริต ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วีดีโอคลิปการลงนาม
อ่านเพิ่มเติม “ภาพกิจกรรมบันทึกข้อตกลงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตประจำปีงบประมาณ 2565”