กิจกรรม / อบรม

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมสัมมนา “ค่านิยมเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่องค์กร”

เผยเเพร่เมื่อ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง ค่านิยมเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่องค์กร “No Gift Policy” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น ๓ อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมสัมมนา “ค่านิยมเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่องค์กร””

ประธานกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประธานกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ไวรุจน์ อิ่มโพ