กิจกรรม / อบรม

อ่านเพิ่มเติม

การดำเนินการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2561-2564) ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขอหน่วยงานภาครัฐ
โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.ถ่ายทอด ชี้แจง สื่อสารรายละเอียดตามความในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
2. กล่าวคำปฏิญาณตนการต่อต้านการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3. การลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต
และการต่อต้านการทุจริต ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. การมอบป้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน เพื่อนำไปรณรงค์และปิดประกาศ ณ ส่วนราชการ

อ่านเพิ่มเติม “การดำเนินการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563”

ประธานกรรมการสภาคณาจารย์ฯ

ประธานกรรมการสภาคณาจารย์ฯ

อาจารย์ ดร.โชคชัย คหัฏฐา

คณะกรรมการสภาคณาจารย์