กิจกรรม / อบรม

อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมบันทึกข้อตกลงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตประจำปีงบประมาณ 2563

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2561-2564) ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขอหน่วยงานภาครัฐ

อ่านเพิ่มเติม “ภาพกิจกรรมบันทึกข้อตกลงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตประจำปีงบประมาณ 2563”

ติดตั้งป้ายรณรงค์การต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3

เผยเเพร่เมื่อ

สภาคณาจารย์และข้าราชการดำเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์การขับเคลื่อนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 ณ จุดต่าง ๆ รอบบริเวณมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม “ติดตั้งป้ายรณรงค์การต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3”

ประธานกรรมการสภาคณาจารย์ฯ

ประธานกรรมการสภาคณาจารย์ฯ

ผศ.มิ่งสกุล โฮมวงศ์

คณะกรรมการสภาคณาจารย์