หัวข้อข่าว

ภาพกิจกรรมบันทึกข้อตกลงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตประจำปีงบประมาณ 2565

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภาพกิจกรรมบันทึกข้อตกลงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานการดำเนินโครงการ “จัดเวทีเสวนา เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” เรื่อง “หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย และการทำสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์” เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข่าวการดำเนินการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563)

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต

ข่าวการดำเนินการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563