ภาพกิจกรรมบันทึกข้อตกลงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตประจำปีงบประมาณ 2565

เผยเเพร่เมื่อ 690 เข้าชม

เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขอหน่วยงานภาครัฐ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1.ถ่ายทอด ชี้แจง สื่อสารรายละเอียดตามความในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน และมอบป้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน เพื่อนำไปรณรงค์ สื่อสาร สร้างความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวกับบุคลากร และนำไปปิดประกาศ ณ ส่วนราชการ นั้น ๆ
ส่งมอบบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตฯ

2. กล่าวคำปฏิญาณตนการต่อต้านการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3. การลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต
และการต่อต้านการทุจริต ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วีดีโอคลิปการลงนาม