นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ)

เผยเเพร่เมื่อ 518 เข้าชม

เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เสริมสร้างค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงกำหนดนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดังนี้

๑. ผู้บริหาร ข้าราชการ คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๒. ผู้บริหาร ข้าราชการ คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด แก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๓. ผู้บริหาร ข้าราชการ คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย

๔. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการใช้สิ่งของ