ติดตั้งป้ายรณรงค์การต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3

เผยเเพร่เมื่อ 866 เข้าชม

สภาคณาจารย์และข้าราชการดำเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์การขับเคลื่อนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 ณ จุดต่าง ๆ รอบบริเวณมหาวิทยาลัย