สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์ 0 4297 0294  ภายใน  603  โทรสาร 0 4297 0294
Copyright © 2005 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.
webmaster@snru.ac.th